Izmantojot SIA "MS Holding", reģ.Nr. 40003997303 (turpmāk – MS Holding), mājas lapu http://msparts.lv/ no Klienta var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā informācija, kas ir nepieciešama, lai varētu veikt reģistrāciju mājas lapā, iegādāties auto rezerves daļas vai iesniegt jautājumus. MS Holding paziņotie personas dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību, konfidencialitāti, drošību un tikai atbilstoši informācijas pieprasīšanas mērķim. MS Holding, saskaņā ar šiem Privātuma politikas noteikumiem, veic tādu Klientu personīgo datu apstrādi, kurai Klients ir labprātīgi piekritis, vai kura tiek veikta, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līgumattiecībām, kā arī, lai aizsargātu MS Holding likumiskās intereses.

Informācijas apkopošana un izmantošana

Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas ļauj Klientu tieši vai netieši identificēt un ko ar Klienta piekrišanu iegūst MS Holding.

MS Holding izmantos Klientu personas datus, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz auto rezerves daļu pirkumu apstrādi, maksājumiem un rezerves daļu piegādi, kur Klientu personas dati tiks izmantoti sekojošiem nolūkiem: saziņai ar Klientiem, uzskaitei, rēķiniem un auditam, preču pārdošanai, kredītkaršu un citu norēķinu karšu autorizācijai, drošības pasākumiem, pārvaldes un juridiskiem mērķiem, pastāvīgo Klientu pārvaldes programmās, sistēmas pārbaudēm, uzturēšanai un paplašināšanai, u.c. mērķiem.

Šāda Klientu personiskā informācija var tikt apkopota ar mērķi, lai:

  • Atbildētu uz Klientu iesniegtajiem pieprasījumiem vai jautājumiem;
  • Risinātu problēmas ar jebkuru Klientam piegādāto pakalpojumu;
  • Atlasītu produktus, kas varētu atbilst Klienta vajadzībām.

Lai kvalitatīvāk sniegtu Klientam nepieciešamos pakalpojumus vai informāciju, Klientu personas datu iegūšana un izmantošana var notikt sekojoši:

1. Sniedzot kontaktinformāciju (tajā skaitā ziņas par Klientu vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, telefona numuru, piegādes adresi);

2. No tīmekļa vietnē http://msparts.lv/ izveidotā Klienta konta, vai izmantojot sīkdatnes (cookies);

3. Noformējot pasūtījumus un veicot pirkumus mūsu tīmekļa veikalā, sniedzot par sevi kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošās ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu;

4. Iesniedzot pieteikumu par iespēju preces iegādāties līzingā.

Sniedzot MS Holding savus personas datus, Klients apzinās un pilnībā piekrīt, ka MS Holding tos apstrādās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Komerciāli paziņojumi

Iegūtos personas datus MS Holding var izmantot, lai informētu Klientus par gaidāmajiem notikumiem, interesējošām precēm un jaunumiem. Klienti, kuri šādas ziņas un informāciju saņemt nevēlas, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no šādu ziņu saņēmēju mērķauditorijas grupas saraksta.

Trešo personu piekļuve personas datiem

MS Holding nenodos informāciju par Klientam trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas būs nepieciešams MS Holding likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Klientu personas datu izpaušana atsevišķām trešajām personām var notikt nododot Klientu personas datus MS Holding sadarbības partneriem, ar mērķi izpildīt Klientu prasības pēc iespējas kvalitatīvāka izvēlētā pakalpojuma sniegšanai. Šādas trešās personas un MS Holding saista līgums par konfidencialitātes informācijas neizpaušanu un datu apstrādes nosacījumiem.

Datu glabāšana

Ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, MS Holding nepieciešamības gadījumā var glabāt Klientu personas datus arī pēc tad, kad Klients ir pārtraucis būt par MS Holding klientu, sadarbības partneri, tā kontaktpersonu u.tml. MS Holding neglabā Klientu personas datus ilgāk kā nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam tie tika iegūti un apkopoti.

Sīkdatnes (“cookies”) lietošana

Pastāv gadījumi, kad MS Holding var izmantot sīkdatnes, lai apkopotu informāciju attiecībā uz mūsu interneta vietnes pakalpojumu statistiskiem rādītājiem. Sīkdatnes tiek izmantotas datu plūsmas un satura optimizēšanas kontrolei. Jebkāda apkopotā informācija nesaturēs personu identificējošus datus.

Saites uz citām vietnēm

Lūdzam ievērot, ka šī Privātuma politika attiecas tikai uz http://msparts.lv/ tīmekļa vietni. Ievērojot, ka mūsu mājas lapā var parādīties saites uz citām tīmekļa vietnēm, iesakām Klientam pirms jebkāda veida personīgo datu ievadīšanas šajās vietnēs iepazīties ar to privātuma politiku.

Mēs nenesam atbildību par citās tīmekļa vietnēs ievadītu personīgo informāciju.

Citi noteikumi

Klientu pienākums ir sniegt MS Holding aktuālu Klientu personas datu informāciju. Pienākums attiecas arī uz gadījumiem, ja Klients konstatē, ka MS Holding apstrādātie Klienta personas dati ir novecojuši vai neprecīzi.

Klients jebkurā laikā var izdzēst vai mainīt mājas lapā iesniegtos personīgos datus.

MS Holding var ievākt arī vispārīgas ziņas par Klientu darbību tīmekļa vietnē un izmantot tīmekļa vietnes izsekošanas kodus, lai pārraudzītu lietotāju uzvedību un analizētu šo informāciju biznesa attīstības nolūkos. Šādas vispārīgās ziņas tiek izmantotas kā anonīmas ziņas.

MS Holding var jebkurā laikā mainīt vai papildināt šo Privātuma politiku. MS Holding savā mājaslapā norādīs informāciju par datumu, kad Privātuma politika pēdējo reizi tikusi aktualizēta. Gadījumā, ja būs notikušas kādas būtiskas izmaiņas Privātuma politikā, MS Holding šādas izmaiņas centīsies izcelt un pēc iespējas Klientus brīdināt.

Datu dzēšana

Klientam, iesniedzot MS Holding pamatotu pieprasījumu rakstveidā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir tiesības saņemt informāciju par to, kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avotu, personas datu apstrādes mērķi, ziņas par personas datu saņēmējiem u.c.