1. Definīcijas

Autoserviss: šo Noteikumu izpratnē – komersants, kuram ir nepieciešamā kvalifikācija, atbilstošs aprīkojums, atbilstošas telpas, nepieciešamā pieredze un kompetents personāls, lai uzstādītu transportlīdzekļu rezerves daļas tiem transportlīdzekļiem, kuru rezerves daļas tiek piedāvātas Vietnē.

Attiecībā uz Oriģinālajām Precēm, Autoservisam jābūt autorizētam no attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja puses.

Oriģinālas preces: preces, kuras Pārdevējs piedāvā Vietnē, kuras Pārdevējs saņem no transportlīdzekļa ražotāja, vai ražotāja pārstāvja, ko apstiprina atbilstošs ražotāja iesaiņojums vai preču zīme, kas ir attēlota uz precēm.

Ja tādi preču veidi kā stiprinājuma elementi, blīvējuma materiāli, smērvielas u.c. netiek marķēti no ražotāja puses, vai tiek piegādāti bez iesaiņojuma vai kādiem citiem identifikācijas apzīmējumiem no ražotāja puses, bet ir atzīti no transportlīdzekļa ražotāja puses, šādi preču veidi arī uzskatāmi par “Oriģinālām precēm”.

Pasūtījuma summa: Pircēja pasūtīto Preču kopējā cena, iekļaujot Piegādes izmaksas.

Pasūtījums: Pircēja veiktās darbības, kas ietver Preču izvēli Vietnē, Preču ievietošana iepirkumu grozā Vietnē, šo Noteikumu un Pasūtījuma apstiprināšana, nospiežot pogu „Nosūtīt pasūtījumu”.

Pasūtījums satur sekojošu informāciju: Pasūtījuma numurs, Preču nosaukums, identifikācijas kods vai numurs, daudzums, izgatavotāju nosaukumi, prognozētais piegādes termiņš, piegādes vieta, Pasūtījuma summa (iekļaujot piegādes izmaksas), Pasūtījuma summas apmaksas kārtība.

Pārdevējs: SIA „MS Holding”, reģistrācijas numurs 40003997303, PVN maksātāja numurs LV40003997303, juridiskā adrese: Skanstes iela 2, Rīga, LV-1013.

Personas dati: jebkādi dati, kurus Pircējs (Pircējs kā fiziskā persona, un Pircējs kā fiziskā persona – juridiskās personas pārstāvis) ir sniedzis Pārdevējam (veicot reģistrāciju Vietnē, veicot Pasūtījumu un visos citos veidos, kad Pircējs sniedz informāciju Pārdevējam), kas ļauj identificēt Pircēju kā fizisku personu.

Personas dati iekļauj fiziskās personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, Preču piegādes adresi.

Piegāde: viens no šajos Noteikumos 5. sadaļā noteiktajiem veidiem, kā Pircējs saņem pasūtītās Preces, kad Pasūtījums tiek izpildīts no Pārdevēja puses.

Pircējs: fiziska vai juridiska persona, kas pērk Preces Vietnē, šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pirkšanas un pārdošanas līgums: Pircēja un Pārdevēja vienošanās, kas uzskatāma par noslēgtu, ja Pircējs ir veicis Pasūtījumu Vietnē, t.sk. apstiprinājis šos Noteikumus un Pasūtījumu, nospiežot pogu „Nosūtīt pasūtījumu”.

Preces: preces, kuru Pārdevējs piedāvā nopirkt Vietnē. Vienskaitlī (Prece) šajos Noteikumos tiek apzīmēta viena preces vienība, kuru Pārdevējs piedāvā nopirkt Vietnē.

Noteikumi: šie noteikumi, kas nosaka Preču pirkšanas un pārdošanas kārtību, Preču piegādes kārtību, Pasūtījuma summas apmaksas kārtību, kā arī reglamentē savstarpējās tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

Vietne: Interneta-veikals www.msparts.lv , kuru pārvalda Pārdevējs, un kurā iespējams iegādāties transportlīdzekļu rezerves daļas.

2. Šo Noteikumu grozījumi

2.1. Pārdevējs patur vienpusējas tiesības mainīt vai papildināt šos Noteikumus. Izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē ( www.msparts.lv ) un piemērojami visiem Pasūtījumiem, kas veikti pēc Noteikumu publicēšanas jaunā redakcijā.

3. Pasūtījuma summas apmaksas kārtība un Pasūtījuma izpildes kārtība

3.1. Veicot pirkumu Vietnē, Pircējs ar Pārdevēju noslēdz Pirkšanas un pārdošanas līgumu (distances līgumu). Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs ir veicis Pasūtījumu Vietnē, t.sk. apstiprinājis šos Noteikumus un Pasūtījumu, nospiežot pogu „Nosūtīt pasūtījumu”.

3.2. Pirkšanas un pārdošanas līgums ir pusēm saistošs līdz no tā izrietošo pienākumu pilnīgai izpildei.

3.3. Pircējs noformē Pasūtījumu, ievērojot kārtību, kas noteikta Vietnes sadaļā “Kā pasūtīt?” *

3.4. Pircējs apmaksā Pasūtījuma summu vienā no sekojošiem veidiem:

 • Kad Pircējs būs nospiedis pogu NOSŪTĪT PASŪTĪJUMU, Pircējam jāizvēlas viens no sekojošiem apmaksas veidiem:

  • apmaksājot avansa rēķinu;
  • veicot maksājumu ar bankas karti; *
  • veicot maksājumu tiešsaistē (hipersaite uz Interneta banku, “banklinks”). *

 • Ja Pircējs izvēlas apmaksas veidu “AVANSA RĒĶINS”, uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi no Pārdevēja sistēmas tiek nosūtīts automātisks paziņojums, ar informāciju par pasūtītajām Precēm, par Pasūtījuma summu, un kuram tiek pievienots avansa rēķins ar kopējo Pasūtījuma summu. Pircējam ir pienākums apmaksāt avansa rēķinu (t.i. samaksāt Pasūtījuma summu) 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja apmaksa netiek veikta, Pasūtījums automātiski tiek atcelts. Par to Pircējs saņem automātisku paziņojumu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi.
 • Ja Pircējs izvēlas apmaksas veidu “AR BANKAS KARTI” vai “TIEŠSAISTĒ” tad Pircējam ir pienākums uzreiz apmaksāt Pasūtījuma summu. Ja apmaksa netiek veikta, Pasūtījums automātiski tiek atcelts. *
 • Neatkarīgi no izvēlētā apmaksas veida, uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts avansa rēķins ar kopējo Pasūtījuma summu.
 • Pircējs apmaksā Pasūtījuma summu euro valūtā.

3.5. Pircējs izseko Pasūtījuma izpildes statusu sekojošā veidā:

 • Pārdevējs sniedz Pircējam sekojošu informāciju par Pasūtījuma izpildi Pircēja kontā Vietnē (MANS KONTS), kā arī nosūtot šo informāciju uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi - Pasūtījuma numurs, Pasūtījuma summa, Pasūtījuma summas apmaksas statuss, Piegādes termiņš, izmaiņas saistībā ar Pasūtījumu.
 • Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs apliecina savu piekrišanu tam, ka Pārdevējam ir tiesības nosūtīt ziņojumus uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi saistībā ar Pasūtījuma izpildi.

3.6. Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma izpildi pie sekojošu nosacījumu izpildes:

 • Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma apstrādi pēc Pasūtījuma summas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

 • Kad Pārdevējs būs saņēmis Pasūtījuma summu, Pircējs saņems automātisku apmaksas apstiprinājumu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi, kā arī saņems informāciju par prognozēto Piegādes termiņu.

3.7. Pārdevējs informē Pircēju par Pasūtījuma summas izmaiņām, par Piegādes termiņa izmaiņām, vai Preču nepieejamību sekojošā veidā:

 • Ja Pasūtījuma izpildes gaitā Pārdevējs konstatē, ka Preču ražotājs ir paaugstinājis Preču cenas, vai mainījušās Piegādes izmaksas, Pārdevējs nosūtīs Pircējam paziņojumu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi par jauno Pasūtījuma summu, kā arī nosūtīs avansa rēķinu, lai Pircējam būtu iespējams piemaksāt trūkstošo Pasūtījuma summu.

Pircējam ir pienākums sniegt atbildi Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot atbildi Pārdevējam, tādā veidā un formā, kā būs norādīts Pārdevēja paziņojumā Pircējam.

Ja Pircējs nesniedz atbildi norādītajā termiņā, uzskatāms, ka Pircējs nav piekritis jaunajai Pasūtījuma summai, un Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam Pasūtījuma summu 5 (piecu) darba dienu laikā.

Ja Pircējs piekrīt jaunajai Pasūtījuma summai, Pircējam ir jāizvēlas apmaksas veids, lai piemaksātu trūkstošo Pasūtījuma summu (sk. šo Noteikumu 3.4. punktu). Attiecīgi, Pārdevējs turpina Pasūtījuma izpildi pēc piemaksas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Pasūtījuma summai, Pircējam ir pienākums informēt par to Pārdevēju, nosūtot ziņojumu Pārdevējam, tādā veidā un formā, kā būs norādīts Pārdevēja paziņojumā Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam Pasūtījuma summu 5 (piecu) darba dienu laikā.

 • Ja Pasūtījuma izpildes gaitā Pārdevējs konstatē, ka nepieciešams pagarināt Piegādes termiņu, Pārdevējs nosūtīs Pircējam paziņojumu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi par jauno Piegādes termiņu.

Pircējam ir pienākums sniegt atbildi Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot atbildi Pārdevējam, tādā veidā un formā, kā būs norādīts Pārdevēja paziņojumā Pircējam.

Ja Pircējs nesniedz atbildi norādītajā termiņā, uzskatāms, ka Pircējs nav piekritis jaunajam Piegādes termiņam.

Ja Pircējs nepiekrīt jaunajam Piegādes termiņam, Pircējam ir pienākums informēt par to Pārdevēju, nosūtot ziņojumu Pārdevējam, tādā veidā un formā, kā būs norādīts Pārdevēja paziņojumā Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam Pasūtījuma summu 5 (piecu) darba dienu laikā.

 • Ja Pasūtījuma izpildes gaitā Pārdevējs konstatē, ka Preces vairs nav pieejamas (piemēram, ir pārtraukta ražošana, ir mainījies ražotājs, u.c.), Pārdevējs nosūtīs Pircējam paziņojumu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi par Pircēja izvēles iespējām (piemēram, aizvietot pasūtītās Preces ar alternatīvām Precēm, vai atmaksāt Pasūtījuma summu).

Pircējam ir pienākums sniegt atbildi Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot atbildi Pārdevējam, tādā veidā un formā, kā būs norādīts Pārdevēja paziņojumā Pircējam.

Ja Pircējs nesniedz atbildi norādītajā termiņā, uzskatāms, ka Pircējs nav piekritis Pārdevēja piedāvātajiem alternatīvajiem risinājumiem, un Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam Pasūtījuma summu 5 (piecu) darba dienu laikā.

Ja Pircējs piekrīt Pārdevēja piedāvātajiem alternatīvajiem risinājumiem, Pircējam ir jāveic Pārdevēja norādītās darbības (piemēram, apstiprināšana, vai piemaksa par aizvietotajām Precēm).

Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem alternatīvajiem risinājumiem, Pircējam ir pienākums informēt par to Pārdevēju, nosūtot ziņojumu Pārdevējam, tādā veidā un formā, kā būs norādīts Pārdevēja paziņojumā Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam Pasūtījuma summu 5 (piecu) darba dienu laikā.

3.8. Gadījumā, ja Pasūtījums tiek atcelts, Pircējam ir tiesības veikt atkārtotu Pasūtījumu.

4. Preču cenu norādīšana Vietnē

4.1. Preču cenas Vietnē Pārdevējs norāda euro valūtā. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ir iekļauts preču cenās (t.i. cenas ir norādītas, iekļaujot PVN).

4.2. Pārdevējs patur sev tiesības veikt izmaiņas Preču cenās Vietnē.

4.3. Preču piegādes izmaksas nav iekļautas Vietnē norādītajās Preču cenās. Pircējam nav jāmaksā par Preču piegādi, ja Pircējs saņem Preces Pārdevēja noliktavā. Ja Pircējs izvēlas Preču Piegādi uz Pircēja norādīto adresi, vai pakomātā, par to Pārdevējs piemēro papildus samaksu, šo Noteikumu 5. sadaļā noteiktajā kārtībā.

5. Preču piegāde

5.1. Pircējs, iegādājoties preces Vietnē, var izvēlēties Preču piegādes veidu – Pārdevēja noliktavā (bezmaksas), vai uz Pircēja norādīto adresi, vai pakomātā.

5.2.Ja Pircējs izvēlas Piegādi uz Pircēja norādīto adresi, vai pakomātā*, Pircējs sedz ar Piegādi saistītās izmaksas. Izmaksas par Piegādi Pārdevējs iekļauj Pasūtījuma summā un Pircējs tās sedz vienlaicīgi ar Pasūtījuma summas apmaksu.

5.3. Piegādes izmaksas tiks noteiktas individuāli katram Pasūtījumam, ņemot vērā Piegādes adresi, pasūtīto Preču svaru un izmēru.

5.4. Ja Pircējs izvēlas Preču piegādi uz norādīto adresi, Pircējs sniedz Pārdevējam informāciju par precīzu Piegādes adresi.

5.5. Pārdevējs patur tiesības mainīt Piegādes izmaksas.

5.6. Vidējais Preču piegādes termiņš ir 10 - 16 darba dienas. Piegādes termiņa izmaiņas gadījumā, Pārdevējs informēs par to Pircēju šo Noteikumu 3. sadaļā noteiktajā kārtībā.

5.7. Ja Pircējs izvēlas Preču saņemšanu Pārdevēja noliktavā, tad Pārdevējs nosūtīs Pircējam ziņojumu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi, kad Preces būs pieejamas Pārdevēja noliktavā. Pircējam ir pienākums pasūtītās Preces saņemt 7 (septiņu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir nosūtījis Pircējam ziņojumu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi par Preču piegādi Pārdevēja noliktavā.

5.8. Ja Pircējs izvēlas Preču Piegādi uz Pircēja norādīto adresi, vai pakomātā*, tad ar Pircēju sazināsies kurjera dienesta pārstāvis vai pakomāta operators, lai vienotos par Preču piegādi. Preču piegāde uz pakomātu ir iespējama tikai gadījumā, ja Preču parametri (izmērs, svars u.c.) atbilst attiecīga pakomāta operatora noteikumiem. Pircējam ir pienākums iepazīties ar pakomāta operatora noteikumiem pirms Pasūtījuma apstiprināšanas.

5.9. Ja Pircējs izvēlas Preču saņemšanu Pārdevēja noliktavā, vai Piegādi uz Pircēja norādīto adresi, pieņemot Pasūtījumu, Pircējs paraksta Preču pavadzīmi, apstiprinot, ka Preces ir saņemtas labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot Preces no ārienes) un viņam nav pretenziju pret pasūtītajām Precēm un iepakojumu.

5.10. Ja Pircējs izvēlas Preču saņemšanu pakomātā, par Preču Piegādes dienu uzskatāma diena, kad Pircējs būs izņēmis pasūtītās Preces no pakomāta.

5.11. Pēc Preču piegādes, Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām. Gadījumā, ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus Preču piegādes mēģinājumus uz Pircēja norādīto adresi, vai Pircējs nav izņēmis pasūtītās Preces no pakomāta, pakomāta operatora norādītajā termiņā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām un Pircējam ir pašam pienākums ierasties Pārdevēja noliktavā un saņemt Preces, kā arī Pircējam ir pienākums kompensēt Pārdevējam izdevumus saistībā ar Preču atgriešanu Pārdevēja noliktavā. Papildus minētajam, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs būs atkārtoti informējis Pircēju par Preču piegādi, Pārdevējam ir tiesības veikt šo Noteikumu 7.1.3. apakšpunktā norādītās darbības.

6. Īpašuma tiesību pāreja

6.1. Īpašuma tiesības uz Precēm un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja ar brīdi, kad Pircējs ir saņēmis Preces.

6.2. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Pircējs ir saņēmis Preces.

7. Pārdevēja tiesības un pienākumi

7.1. Pārdevēja tiesības:

7.1.1. Neuzsākt Pasūtījuma izpildi gadījumā, ja no Pircēja nav saņemta noteiktā Pasūtījuma summa.

7.1.2. Anulēt Pasūtījumu, ja uz Preču Piegādes brīdi Pircējs nav apmaksājis visu Pasūtījuma summu.

7.1.3. Vienpusējā kārtā pārtraukt Pirkšanas un pārdošanas līguma darbību un realizēt Preces trešajām personām, ja Preces no Pircēja puses netiek pieprasītas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs būs atkārtoti informējis Pircēju par Preču piegādi. Pircējs šajā gadījumā var saņemt par Precēm iemaksāto Pasūtījuma summu tikai pēc Preču pārdošanas trešajām personām.

7.1.4. Jebkurā brīdī atteikties izpildīt Pasūtījumu, ja kādu neatkarīgu no Pārdevēja iemeslu dēļ izpildīt Pasūtījumu izrādās neiespējami vai tas tiek būtiski traucēts no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par Pasūtījuma izpildes traucējumiem vai atcelšanu, nosūtot Pircējam paziņojumu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi. Pasūtījuma izpildes atteikuma gadījumā, Pārdevējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Pircējam samaksāto Pasūtījuma summu.

7.1.5. Bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot Vietni un/vai dzēst Pircēja kontu Vietnē (MANS KONTS), ja Pircējs ļaunprātīgi traucē Vietnes darbību, vai pārkāpj Pirkšanas un pārdošanas līguma noteikumus. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto ļaunprātīgu darbību rezultātā.

7.1.6. Pēc saviem ieskatiem ierobežot piedāvājamās Preces vai pārtraukt pieeju Pircējam Vietnē, kā arī ierobežot vai pārtraukt iespēju veikt pirkumu Pircējam, kurš iepriekš nepildīja uzņemtās saistības, iepērkoties Vietnē.

7.1.7. Celt prasības pret Pircēju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja Pircējs nepamatoti atsakās pieņemt Preces un/vai ir maldinājis Pārdevēju.

7.1.8. Pārdevējam ir arī citas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Pārdevēja pienākumi:

7.2.1. Iepazīstināt Pircēju ar šiem Noteikumiem.

7.2.2. Radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi lietot Vietni, taču Pārdevējs nesniedz nekādas garantijas, ka Vietne darbosies bez pārtraukuma vai ka datu nodošana notiks bez traucējumiem. Pārdevējs nenes atbildību par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar Vietnes darbības traucējumiem.

7.2.3. Sniegt informāciju par Precēm, to galvenajām īpašībām, to izgatavotāju.

7.2.4. Nodrošināt Pircējam pasūtīto Preču piegādi, ciktāl tas ir atkarīgs no Pārdevēja.

7.2.5. Nodrošināt Pircējam iespēju izmantot atteikuma tiesības un garantijas pieprasījumu.

7.2.6. Izskatīt Pircēja pretenzijas un sniegt uz tām atbildes.

7.2.7. Pārdevējs apņemas ievērot arī citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

8. Pircēja tiesības un pienākumi

8.1. Pircēja tiesības:

8.1.1. Iegādāties Preces Vietnē saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.1.2. Pieprasīt Pasūtījuma summas atmaksu šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

8.1.3. Izmantot atteikuma tiesības (šo Noteikumu 9. sadaļa).

8.1.4. Iesniegt garantijas pieprasījumu (šo Noteikumu 10. sadaļa).

8.2. Pircēja pienākumi:

8.2.1. Iepazīties ar šiem Noteikumiem.

8.2.2. Noformējot Pasūtījumu, ievadīt precīzus datus par nepieciešamajām Precēm.

8.2.3. Apmaksāt Pasūtījuma summu.

8.2.4. Pieņemt Preču piegādi, ievērojot šajos Noteikumos 5. sadaļā noteiktos termiņus un kārtību. Ja Pircējs izvēlas Preču Piegādi uz Pircēja norādīto adresi, vai pakomātā, Pircējam ir pienākums ievērot kurjera dienesta pārstāvja vai pakomāta operatora norādījumus, lai nodrošinātu Preču saņemšanu.

8.2.5. Regulāri sekot līdzi ziņojumiem uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi, un sniegt uz tiem atbildes Pārdevēja norādītajā veidā un formā.

8.2.6. Ja Preču piegādes brīdī Pircējs konstatē, ka Pasūtījums nav atbilstošs (piemēram, attiecībā uz kvantitāti, sortimentu, komplektāciju u.c.), Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt par to Pārdevēju.

8.2.7. Saņemot Preces Pārdevēja noliktavā, vai izvēloties Preču piegādi uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam ir pienākums Preču piegādes brīdī parakstīt dokumentus, kas apliecina Preču saņemšanu no Pārdevēja.

8.2.8. Nekavējoties labot savus reģistrācijas datus Vietnē, savu Personas datu izmaiņu gadījumā.

8.2.9. Nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus Vietnei.

8.2.10. Pircējam ir jāievēro arī citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

8.2.11. Pircējs uzņemas atbildību par ievadītās informācijas precizitāti, noformējot Pasūtījumu – t.i. norādot transportlīdzekļa marku un modeli, izvēloties dzinēja veidu un pārnesumkārbas veidu, izvēloties komplektāciju, izvēloties Preču ražotāju. Ja Pircējs pirms Preču Pasūtījuma apstiprināšanas nebija konsultējies ar Pārdevēja pārstāvi par izvēlēto Preču saderību ar Pircēja transportlīdzekli, Pircējs patstāvīgi uzņemas atbildību par izvēlētajām Precēm (to atbilstību, piemērotību Pircēja transportlīdzeklim, u.c.).

9. Atteikuma tiesības un to izmantošanas kārtība

9.1. Pircējam ir tiesības atteikties no Precēm 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču saņemšanas dienas, nenorādot iemeslu. Šis nosacījums ir piemērojams tikai tādam Pircējam, kurš ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumus var tikt atzīts par patērētāju, tas ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preces nolūkam, kas nav saistīts ar Pircēja saimniecisko vai profesionālo darbību.

9.2. Atteikuma tiesību izmantošanas kārtība:

 • Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču saņemšanas dienas jāaizpilda “Atteikuma iesniegums” un jānogādā tas kopā ar atgriežamajām Precēm uz Pārdevēja juridisko adresi.
 • Pircējs patstāvīgi sedz visas izmaksas saistībā ar Preču atgriešanu Pārdevējam.
 • Kad Pārdevējs būs saņēmis no Pircēja “Atteikuma iesniegumu” kopā ar Precēm, Pārdevējs nosūtīs Pircējam ziņojumu par Pasūtījuma summas atmaksu uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

9.3. Ierobežojumi attiecībā uz Atteikuma tiesību izmantošanu:

 • Pircējam ir pienākums atgriezt Preces kopā ar Piegādes dokumentiem.
 • Pircējs uzņemas atbildību par Preču pilnu komplektāciju, t.i. Pircējam ir pienākums atgriezt Preces Pārdevējam tādā pašā komplektācijā (ar tādām pašām sastāvdaļām), kā sākotnēji Pircējs saņēma Preces.
 • Pircējam ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam izdevumus, ja tādi pastāv, kas Pārdevējam radušies, veicot Pasūtījuma izpildes darbības, un kas saistīti ar Preču atgriešanu Preču ražotājam.
 • Ja Pircējs atgriež Pārdevējam Preces vēlāk nekā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču saņemšanas dienas, Pārdevējam ir tiesības noraidīt Pircēja pieteikumu atteikuma tiesību izmantošanai, un neatmaksāt Pasūtījuma summu.
 • Ja Pircējs ir uzstādījis Preces savam transportlīdzeklim Autoservisā bez nepieciešamā aprīkojuma, vai tādā Autoservisā, kas nav autorizēts no Preču ražotāja puses, vai uzstādīšanu veica persona bez attiecīgās kvalifikācijas, Pārdevējam ir tiesības noraidīt Pircēja pieteikumu atteikuma tiesību izmantošanai, un neatmaksāt Pasūtījuma summu.

10. Garantijas saistības

10.1. Precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija. Ja garantijas laikā Precēm ir radušās tehniska rakstura problēmas, Preču garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Preču ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

10.2. Garantijas pieprasījuma iesniegšanas kārtība:

 • Pircējs iesniedz Pārdevējam Garantijas pieprasījuma iesniegumu.
 • Garantijas pieprasījuma iesniegumam Pircējs pievieno autorizēta Autoservisa slēdzienu, kurā jābūt iekļauta aprakstam – kādā kārtībā un ar kādu aprīkojumu tika uzstādītas Preces, un kādi ir Preču ražošanas defekti.
 • Garantijas pieprasījuma iesniegumu, autorizēta Autoservisa slēdzienu un informāciju par Pasūtījuma numuru Pircējam nepieciešams nosūtīt uz Pārdevēja norādīto elektroniskā pasta adresi. Pircējam arī nepieciešams nosūtīt fotogrāfijas, kurās redzami Preču defekti, kā arī video ierakstu, kurā fiksēti defekti. Pēc minētās informācijas saņemšanas, Pārdevēja pārstāvis sazināsies ar Pircēju, lai informētu par turpmākajām darbībām.
 • Ja Pārdevējs apstiprinās Pircēja garantijas pieprasījumu, Pārdevējs informēs Pircēju par neatbilstošu Preču atgriešanu Pārdevējam, vai Pasūtījuma summas atmaksu.

10.3. Kāda no iepriekš minēto dokumentu un/vai garantijas dokumentu iztrūkums un/ vai tie nav atbilstoši un/ vai ir nepareizi (nepilnīgi, neprecīzi, ar kļūdām, nevīžīgi) aizpildīti, Pārdevējam ir tiesības atteikt garantijas pieprasījuma izskatīšanu.

10.4. Pircējam ir pienākums saglabāt Pārdevēja pavadzīmi, kas tiek izsniegta vienlaicīgi ar Preču saņemšanu (vai tiek nosūtīta elektroniski uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi), un pēc Pārdevēja pieprasījuma, uzrādīt to Pārdevējam, ja Pircējs iesniedz garantijas pieprasījumu.

10.6. Garantija uz Precēm neattiecas sekojošos gadījumos:

 • Ja Precēm ir bojājumi, kas izraisīti Pircēja nolaidības dēļ;
 • Ja Precēm ir defekti, kas izriet no Preču izmantošanas citiem mērķiem;
 • Ja Precēm ir dabīgais nolietojums pie normālas lietošanas;
 • Ja Preces ir uzstādītas Autoservisā bez attiecīgā aprīkojuma;
 • Ja Preces ir uzstādītas Autoservisā bez attiecīgās licences un sertifikāta.
 • Ja Preces uzstādīja persona, kurai nav atbilstošās kvalifikācijas.
 • Ja Preču ražotājs nav atzinis to Autoservisu, kas uzstādīja Preces.
 • Ja Preces ir elektroniskais aprīkojums, un uzstādīšanas procesā bija pieslēgta strāvai.
 • Ja Preces ir bojātas ceļu satiksmes negadījumā vai neuzmanīgas ekspluatācijas rezultātā;
 • Ja bojājumi transportlīdzekļa degvielas apgādes sistēmā un izplūdes gāzu izvades sistēmā radušies nekvalitatīvas degvielas izmantošanas rezultātā (tajā skaitā no piesārņojuma, etilētā benzīna vai sezonai neatbilstošas dīzeļdegvielas izmantošanas);
 • Ja bojājumi (tajā skaitā arī piekares un stūres mehānisma defekti) radušies neuzmanīgas vadīšanas rezultātā uz nelīdzena ceļa vai saistīti ar sitienu slodzi pa transportlīdzekļa detaļām;
 • Ja ir troksnis (čīkstoņa, gaudošana) transportlīdzekļa bremzēs;
 • Ja ir ārējie bojājumi stiklos un korpusā, apgaismes ierīcēs;
 • Ja nolietojās detaļas un materiāli ar īsu kalpošanas mūžu (eļļa, filtri, drošinātāji, spuldzes, utt.).

11. Personas datu aizsardzība

11.1. Pirms iepirkšanās Vietnē, Pircējam ir jāreģistrējas Vietnē, norādot savus Personas datus, kas nepieciešami Pircēja identificēšanai, Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanai un izpildei (tirdzniecības nodrošināšanai Vietnē), kā arī Preču piegādei.

11.2. Pircējs, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi var tikt sūtīti informatīvi ziņojumi par Pasūtījuma izpildes gaitu, par Pasūtījuma apmaksas kārtību un Piegādes norisi. Informatīvi ziņojumi tiks sūtīti no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža līdz Preču piegādes brīdim.

11.3. Pircējam ir tiesības iepazīties ar saviem Personas datiem, kurus izmanto Pārdevējs, iepazīties ar to pārvaldīšanas kārtību, pieprasīt labojumus, pieprasīt Personas datu dzēšanu, pieprasīt pārtraukt veikt darbības, kas saistītas ar Personas datu izmantošanu.

11.4. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja Personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic Preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja Personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.5. Pircējs apstiprina, ka saprot savas tiesības atteikties no savu Personas datu sniegšanas, lai gan apzinās, ka uzrādot nekorektus Personas datus un/vai atsakot to izmantošanu norādīto mērķu vajadzībām, Pārdevējs nebūs spējīgs noslēgt un/vai izpildīt Pirkšanas un pārdošanas līgumu.

11.6. Ar šo Pircējs kā fiziska persona vai juridiskas personas pārstāvis kā fiziska persona piekrīt, ka Līgumā norādītie un tā izpildes gaitā sniegtie fiziskas personas dati tiek glabāti un apstrādāti Pārdevēja komercdarbības veikšanai, klientu apkalpošanas procesa kvalitātes uzlabošanai.

12. Pušu atbildība

12.1. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības gadījumā, ja Pircējs ir noformējis Pasūtījumu, neveicot Preces atbilstības pārbaudi pēc tā transporta līdzekļa datiem, kuram Preces tiek iegādātas, un nekonsultējoties ar Pārdevēja pārstāvi (menedžeri) par Preču atbilstību.

12.2. Pircējs ir atbildīgs par visiem darījumiem, kas veikti, izmantojot viņa lietotāja vārdu un paroli Vietnē.

12.3. Pircējs patstāvīgi uzņemas atbildību par Preču nepareizu parametru norādīšanu, un kā rezultātā, nesaderīgas Preču saņemšanu. Ja Pircējs konstatē, ka Preces nav saderīgas, Pircējam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Pārdevēju, lai vienotos par Preču atgriešanas iespējām.

12.4. Par Pirkšanas un pārdošanas līguma pārkāpumiem Puses atbildīgas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.5. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, kas veikti saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja tādi ir radušies tādu nepārvaramu apstākļu dēļ kā: karš vai kara darbības, ugunsgrēks, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzieni, valsts iestāžu akti vai darbības, muitas likumdošanas izmaiņas, importa un eksporta ierobežojumi, kuri radušies neatkarīgi no Pušu gribas pēc līguma noslēgšanas un citas ārkārtas situācijas, un ja šie apstākļi tieši ietekmē Noteikumu izpildījumu.

13. Noslēguma noteikumi

13.1. Visas nesaskaņas, kuras radušās vai saistītas ar Pirkšanas un pārdošanas līgumu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Papildus informācija par strīdu risināšanas iespējām - http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

13.2. Gadījumā, ja Pircējs nav uzskatāms par “patērētāju” Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, strīdi tiek risināti Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā (reģistrācijas numurs 40003763593), viena šķīrējtiesneša sastāvā, atbilstoši tās reglamentam.